Általános Szerződési Feltételek

1.   Szerződés tárgya

Jelen általános szerződési feltétellel az AMERIKA EXPRESS Kft. 5320, 4791, 4742, 4743, 4764 TEÁOR számú szolgáltatási tevékenysége teljes feltételeit tartalmazza. A Szolgáltató, mint közvetítő vesz részt a csomagszállítás folyamatában, mellyel a szolgáltató vállalja, hogy terméket rendel, csomagszállítást rendel, foglal, és szervez meg.

A Szolgáltatás Ön és az AMERIKA EXPRESS Kft. között, hatályba lép a https://www.logbird.hu -n létrehozott felhasználói fiókkal vagy regisztráció nélkül az e-mail címe használatával, ekkor a vásárló egy időben vállalja, hogy megfelel a mindenkori vásárlási feltételeknek.

 

2.   Szolgáltatások

A Megrendelő büntetőjogi felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy a megrendelés és az ahhoz kapcsolódó adatlap kitöltésével, a feladott küldemény nem tartalmaz illegális, bármely állam által törvénybe ütköző, illetve veszélyes tartalmat, mely nyilatkozattal a küldemény tartalmáért teljes jogi és anyagi felelősséget vállal függetlenül attól, hogy személyesen jelen volt-e a küldemény csomagolásánál, illetve a csomag futárnak történő átadásánál.

A küldeményt a Szolgáltató abban az esetben köteles felvenni, ha azt a feladója a tartalom jellegének, természetének és mennyiségének megfelelő csomagolta és annak tartalmához a csomagolás, illetve a lezárás nyilvánvaló megsértése nélkül hozzáférni nem lehet.

A Megrendelő vállalja, hogy betartja a csomagolási kötelezettségekre vonatkozó előírásokat (nem okozhat kárt vagy sérülést a fuvarozási eszközben, a Partnerek munkatársaiban). Amennyiben ennek nem tesz eleget, és ennek köszönhetően a megjelenő futár a csomag felvételét megtagadja, úgy a Megrendelő köteles a csomagküldés díjának 100%-át és azon felül felmerült kiszálláshoz vagy a Szolgáltató partnerének teljesítése megkezdésével kapcsolatban felmerült díjat is a Szolgáltató részére megfizetni.

A Megrendelő köteles a küldemény minden darabját megfelelően felcímkézni. A címkék tartalmazzák a Feladó nevét, lakcímét és telefonos elérhetőségét, valamint a címzett nevét, lakcímét és telefonos elérhetőség. Ha a Feladó elmulasztotta megfelelően felcímkézni a küldemény valamely darabját, a futár jogosult visszautasítani az egész küldemény kiszállítását. A küldeményt átvevő Partner semmilyen körülmények között nem vonható felelősségre azon veszteség, késedelem, vagy sikertelen kézbesítés miatt, amelyhez hozzájárult a hiányos vagy nem egyértelmű címkézés, vagy bármilyen egyéb kárért, amely a Feladó címkézési kötelezettségéből fakad. A Megrendelő köteles minden adatot elektronikus úton időben eljuttatni a Szolgáltatóhoz. Ez vonatkozik a megrendeléshez szükséges lényeges információkra: címkézés, kiszállítással vagy számlázással kapcsolatos pontos, teljes és szabályos adatok, valamint az egyéb, a csomagküldéshez szükséges kért adatokat.

A fent említett adatok különösen: a küldemény tartalmának pontos leírása, a csomagok darabszáma, hosszúságának, szélességének és magasságának adatai, a címzett pontos neve és címe (elsősorban az irányítószám), vezetékes telefonszáma, e-mail címe és egy mobil telefonszám, amelyen nap közben mindig elérhető. Ha a vevő elmulasztja a fenti szükséges adatok megadását, a futár visszautasíthatja a küldemény felvételét. Amennyiben a Megrendelő által megadott adatok nem egyértelműek, tévesnek, nem valósnak, megtévesztőnek bizonyulnak, abban az esetben a Szolgáltató a Megrendelő felé továbbítja a hátrányokból, esetleg szankciókból származó költségeket, amelyek kiegyenlítéséig a Szolgáltató nem szállítja ki a megrendelőnek a csomagot. A súlyt és méreteket pontosan kell megadni az online rendelés során. A szállító partnerek minden szállítmányt lemérnek. Amennyiben bármely adat a súlyra és méretre vonatkozóan eltér a Szolgáltató honlapján leadott megrendelő lapon látható adatoktól, a vevő hozzájárul, hogy fedezze a csomagküldés során súly és méretekből adódóan felmerült további költségeket. A többletköltségekről a Szolgáltató számlát állít ki, amelyet a vevő köteles a kézhezvételtől számított 3 napon megfizetni. Vevő tudomásul veszi, hogy ezen költségek megfizetése a csomag kiszállításának feltétele.

 

3.   Biztonság

A megrendelés esetén valós adatok megadása kötelező, mely adatok tekintetében a vevő teljes mértékű felelősséggel bír.

A felhasználói adatok, mint felhasználónév és jelszó bizalmas úton való kezelése a vásárló/felhasználó mindenkori saját felelőssége. A vásárló/felhasználó bármikor megváltoztathatja a jelszavát valamint a felhasználói fiókjának bármelyik adatát a http://www.logbird.hu honlapján lévő felhasználói fiókjába belépést követően.

 

4.   Fizetési módok

A vásárlónak 2 féle fizetési mód közül választhat:

- Banki átutalás

- Bankkártya (B-Payment Zrt.)

 

5.   Felelősség

Az AMERIKA EXPRESS Kft. a közvetítő szolgáltató igénybevételével kézbesített csomagok esetében felmerülő problémák esetén a szállítást végző cégeknél van lehetőség igényérvényesítésre.

A csomag eltűnés esetén, kizárólag a megrendelésről szóló számlával és csomagszámmal lehet kérvényezni a csomag keresését. A kérvényezés után a Szolgáltató maximum 30 naptári napon belül köteles válaszolni.

A Megrendelő felel azért a kárért, amely az utasításból, a küldemény elégtelen csomagolásából, jelöléséből vagy a Megrendelő által adott adatok, okmányok, információk hiányosságából, pontatlanságából, hiányából származnak.

A megrendeléskor kitöltött adatlappal a Vevő kijelenti, hogy a feladott küldeménynek törvénybe ütköző, illegális, veszélyes tartalma nincs, és elfogadja, hogy Ő a felelős a csomag tartalmáért.

A szállításból kizárt tárgyak különösen, de nem kizárólag az alábbi felsorolásban:

            - narkotikum, egyéb hallucinogén és a Btk.-ban meghatározott anyagok

            - szúró-, vágó- és lőfegyverek, lőszer, robbanószer

            - élő növények, állatok

            - magánszolgáltatásból kizárt áruk

            - kizárólag postai monopólium alá eső szállítmányok

            - mindenfajta romlandó áru

            - kegyeleti érzéseket sértő tárgyak

            - nem kielégítő csomagolású, vagy csomagolás nélküli küldemények, különösen törésveszélyes áruk.

 

Ha a vevő kárigénnyel kíván élni, azt a küldemény kiszállításától számított 3. napig gyakorolhatja, kivéve abban az esetben, ha szállításnál közreműködő vett részt.

A szolgáltató a kárigény elbírálására a küldemény sérülése, tartalomhiánya esetén a kárigény bejelentéséről készült jegyzőkönyv alapján van lehetőség.

A vevő tudomásul veszi, hogy az áru minőségi, mennyiségi hibájából eredő szavatossági igényét kizárólag a termék gyártójánál illetve kereskedőjénél a nevére szóló számlával érvényesítheti, az AMERIKA EXPRESS Kft.- t semmilyen garanciális ügyintézés nem terhel.

 

6.   Adó és vám

Szállítási megrendelés esetén, a https://www.logbird.hu oldalon lévő szállítási költségek a küldemény feladásától a kézbesítésig való szállítás díját jelenti. A vásárló kizárólagosan felel a küldeményeivel kapcsolatban felmerülő vám és adóterhekért, melyeket a címzett vagy a feladó köteles megfizetni.

A Vevő tudomásul veszi, hogy a vámkezelésre szolgáló adatokért minden esetben a vevő felel büntetőjogi felelősséggel.

 

7.   Biztosítás és korlátozás

A küldeményekre ingyenes biztosítást nyújtunk egy bizonyos összeghatárig, mely szállítónként eltérő, ennek a pontos díjáról a Partnerek menüpontban tájékozódhat. A vásárló kérhet további biztosítást annak díjának megfizetésével. A küldemény biztosítási értéke semmilyen esetben sem haladhatja meg szállításonkénti összeget, ezen összeghatárokról a Partnereink menüpontban tájékozódhat.

 

8.    Záró rendelkezések

Amennyiben jelen ÁSZF egyes rendelkezései bármilyen okból érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, az nem érinti a jelen ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét.

Jelen ÁSZF-re és az az alapján kötött szolgáltatói szerződésre a magyar jogot kell alkalmazni.

Bármely vita eldöntésére, amely a jelen ÁSZF-ből vagy az alapján kötött szolgáltatói szerződésből vagy azokkal összefüggésben, azok megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek elsősorban peren kívül egyeztetnek.

A Felek peres jogvitákra nézve kikötik a Debreceni Járásbíróság, illetve a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét.

 

Budapest, 2016.07.30